A especialista arxentina Violeta Hemsy impartirá un curso de eutonía no Conservatorio

Noticia publicada en O Aturuxo.es, 24 de abril de 2009. Cambados, Pontevedra, España.

eutonia

É unha das maiores expertas internacionais en pedagoxía musical

O primeiro tenente de alcalde, Luis Aragunde, xunto coa directora do Conservatorio, Lorena Varela, presentaron o curso Eutonía y Música que se celebrará no auditorio da Xuventude o vindeiro fin de semana, impartido pola profesora arxentina Violeta Hemsy de Gaínza, unha das maiores expertas internacionais en pedagoxía da música.
O curso “Eutonía y Música, introducción a un abordaje eutónico de la técnica instrumental” vaise impartir dende o venres ao domingo nas instalacións do Conservatorio, baixo a coordinación de Lorena Varela, e nel participarán profesores e alumnos de distintos conservatorios interesados en coñecer os métodos de Violeta Hemsy.
Os principais enunciados do curso refírense ao “desenrolo da conciencia corporal a través do século XX”, “tono muscular óptimo versus relajación”, “o noso enfoque baseado na Eutonía”, “contacto eutónico”, “programación psico-física”, “o neno e a técnica”, e a “improvisación musical”. Esta oferta formativa conta con 25 prazas de matrícula e terá unha duración de 15 horas.
A eutonía é unha disciplina psico-corporal creada por Gerda Alexander, baseada na experiencia do propio corpo. Conduce á persoa cara unha toma de conciencia de sí mesma e propón unha aprendizaxe para a regulación do ton muscular, axeitándoo a calqueira situación da vida. O bo ton muscular, propio do estado eutónico, proporciona flexibilidade e adaptabilidade. Toda alteración na tonicidade muscular xenera alteracións nos controis automáticos do sistema vexetativo, o cal regula a circulación, o metabolismo, o sistema glandular e as funcións de todos os órganos e sistemas do corpo. Actuando sobre a tonicidade pódese influir sobre todo o ser humano.

A dirección do Conservatorio procura que o profesorado esté en continua formación debido aos cambios constantes nos plans educativos (cambio da LOGSE á actual LOE) e estar sempre á vangarda nos coñecemento de métodos pedagóxicos para aplicalos no traballo cotiá cos alumnos.

Eutonía y Música. Introducción de una abordaje eutónico de la técnica instrumental

24, 25 y 26 Abril 2009

Conservatorio y Escuela Municipal de Música de CAMBADOS
Rúa San Francisco Nª3
36630 CAMBADOS
PONTEVEDRA

El desarrollo de la conciencia corporal a través del Siglo XX. Principios básicos de la Eutonía de Gerda Alexander y su aplicación en la didáctica de la técnica y la interpretación musical (instrumental y vocal).

Tono muscular óptimo versus relajación. En procura de un tono flexible. Sonido y tono muscular. Nivel “tónico” de los diferentes estilos musicales.

Nuestro enfoque basado en la Eutonía. Postura-Sistema-Acción (P-S-A).

Contacto eutónico. Postura: puntos de apoyo. Suspensión activa del peso.

Programación psico-física, aplicada al toque instrumental y a la interpretación musical. Didáctica del impulso: Técnicas corporales en el deporte y en la ejecución instrumental.

El niño y la técnica. Una concepción evolutiva del proceso de adquisición de la técnica instrumental. Desde lo global a lo sutil, desde el lenguaje. La expresión y la técnica como aspectos correlativos de la formación musical. Principales características de una técnica “natural”.

La improvisación musical: una herramienta pedagógica imprescindible para la enseñanza-aprendizaje de la técnica instrumental.

bajar Tríptico Curso 2009